Jahedi Faranak
senior test engineer - Novin Kish
Tehran, Иран
Посещал конференции (1)
Напишите нам, мы онлайн!