S o f t w a r e   q u a l i t y   a s s u r a n c e   d a y s 2 6   М е ж д у н а р о д н а я   к о н ф е р е н ц и я   п о   в о п р о с а м   к а ч е с т в а   П О s q a d a y s . c o m М и н с к .   1 5   1 6   н о я б р я   2 0 1 9 Д м и т р и й   Т а т т и E P A M .   М и н с к ,   Б е л а р у с ь Z - Т е с т и р о в щ и к и :   Н у ж н о   л и   а д а п т и р о в а т ь с я ?
s q a d a y s . c o m Z - Т е с т и р о в щ и к и :   Н у ж н о   л и   а д а п т и р о в а т ь с я ? P e o p l e   P r o g r a m s   S p e c i a l i s t 1 2   л е т   в   I T Т е с т и р о в а н и е   Р а з р а б о т к а   D e v O p s   О б у ч е н и е Д м и т р и й   Т а т т и E P A M .   М и н с к ,   Б е л а р у с ь G e n   Z