S o f t w a r e   q u a l i t y   a s s u r a n c e   d a y s 2 7 М е ж д у н а р о д н а я   к о н ф е р е н ц и я   п о   в о п р о с а м   к а ч е с т в а   П О s q a d a y s . c o m М о с к в а .   0 6 0 7   н о я б р я   2 0 2 0 А н н а   В и н ь к о в а А О   « С Ф Е Р А » М о с к в а ,   Р о с с и я   K P I   к а к   с и с т е м а   д е м о т и в а ц и и   в   Q A K P I   a s   a   d e m o t i v a t i o n   s y s t e m   i n   Q A
K P I     к а к с и с т е м а   д е м о т и в а ц и и   в   Q A О б о   м н е : А н н а   В и н ь к о в а Н а ч а л ь н и к   о т д е л а   т е с т и р о в а н и я   в   А О   « С Ф Е Р А » h t t p s : / / s p h a e r a . r u / a n n a . v i n k o v a @ s p h a e r a . r u v i n k o v a . a n n a . a l e k s e e v n a @ g m a i l . c o m
Ч т о   т а к о е   K P I ? К л ю ч е в ы е п о к а з а т е л и э ф ф е к т и в н о с т и ( а н г л . K e y P e r f o r m a n c e I n d i c a t o r s , K P I ) ч и с л о в ы е п о к а з а т е л и д е я т е л ь н о с т и п о д р а з д е л е н и я ( п р е д п р и я т и я ) , к о т о р ы е п о м о г а ю т о р г а н и з а ц и и в д о с т и ж е н и и ц е л е й и л и о п т и м а л ь н о с т и п р о ц е с с а , а и м е н н о : р е з у л ь т а т и в н о с т и и э ф ф е к т и в н о с т и . K P I     к а к с и с т е м а   д е м о т и в а ц и и   в   Q A
П и ́ т е р Д р у ́ к е р а м е р и к а н с к и й у ч ё н ы й , э к о н о м и с т , о д и н и з с а м ы х в л и я т е л ь н ы х т е о р е т и к о в м е н е д ж м е н т а X X в е к а . С ф о р м и р о в а л т е о р и ю о б и н н о в а ц и о н н о й э к о н о м и к е и п р е д п р и н и м а т е л ь с к о м о б щ е с т в е . В о с н о в е т е о р и и Д р у к е р а л е ж и т е г о п р е д с т а в л е н и е о н о в о м и н ф о р м а ц и о н н о м о б щ е с т в е , х а р а к т е р и з у е м о м п о с т о я н н ы м и и з м е н е н и я м и . В м и р е б у д у щ е г о « т в о р ч е с к а я д е с т р у к ц и я » б у д е т о с н о в о п о л а г а ю щ и м п р и з н а к о м о б щ е с т в а в ц е л о м , а н е т о л ь к о е г о э к о н о м и ч е с к о й с ф е р ы . « М о ж н о   у п р а в л я т ь   т о л ь к о   т е м ,   ч т о   м о ж н о   и з м е р и т ь »