S o f t w a r e   q u a l i t y   a s s u r a n c e   d a y s 2 8   М е ж д у н а р о д н а я   к о н ф е р е н ц и я   п о   в о п р о с а м   к а ч е с т в а   П О s q a d a y s . c o m С а н к т - П е т е р б у р г .   1 6 1 7   а п р е л я   2 0 2 1 К а к   я   р а з у ч и л с я   о ц е н и в а т ь т р у д о е м к о с т ь   т е с т и р о в а н и я Ф и л и п п   Т е р е х о в S k u V a u l t .   У ф а ,   Р о с с и я
К а к   я   р а з у ч и л с я   о ц е н и в а т ь   т р у д о е м к о с т ь   т е с т и р о в а н и я 1 .   П А Р А   С Л О В   О   С В О Е Й   Д В О Й Н О Й   Ж И З Н И Т е с т и р о в щ и к   с   2 0 1 0   г о д а Р а б о т а л   в : С и с т е м н о м   и н т е г р а т о р е Б а н к е С т а р т а п а х С е й ч а с   т е с т и р у ю   с к л а д с к у ю   л о г и с т и к у П о п у л я р и з а т о р   к о с м о н а в т и к и   с   2 0 1 3   г о д а М о и   м а т е р и а л ы   м о ж н о   у в и д е т ь   в   Ж Ж ,   н а   Х а б р е ,   в   ж у р н а л е   « Р у с с к и й   к о с м о с » ,   « М е д у з е » ,   « Ч е р д а к е » ,   N + 1 ,   И г р ы @ m a i l . r u ,   « Н о ж е »