К а к   с о к р а т и т ь   в р е м я   н а   р е г р е с с и ю   и   н е   с ы п а т ь   о ш и б к и   в   п р о д ? /
О п т и м и з а ц и я   р е г р е с с и в н ы х   т е с т о в M a r i n a   K u l i k o v a /   b s l . d e v М а р и н а   К у л и к о в а   I T   B D D     B S L   Д и р е к т о р   п о   р а з в и т и ю   б и з н е с а   в   I T ,   к о м п а н и я   B S L .   М е с т о   р а б о т ы :     B S L     р а з р а б о т ч и к   в е б - с е р в и с о в   и   м о б и л ь н ы х   п р и л о ж е н и й ,   в ы с о к о н а г р у ж е н н ы х   с и с т е м   и   и н т е г р а ц и и   Б о л е е   1 0   л е т   р а б о т а ю   в   о т р а с л и .   И м е ю   о п ы т   в   м о б и л ь н о м ,   д е с к т о п н о м   и   в е б - т е с т и р о в а н и и ,   з а н и м а ю с ь   о п т и м и з а ц и е й   п р о ц е с с о в   п р о и з в о д с т в а   и   т е с т и р о в а н и я .   А к т и в н о   р а з в и в а ю   Q A - с о о б щ е с т в о   в   Р о с с и и       О с н о в а л а   Q A   S c h o o l   в   R e d m a d r o b o t « »