С а х а р о в   В я ч е с л а в C u s t o m e r t i m e s ,   К и е в ,   У к р а и н а   С е м ь   п р и н ц и п о в   т е с т и р о в а н и я : п о ч е м у   о н и   т а к   в а ж н ы   и   к а к   и м и   п о л ь з о в а т ь с я
О б о   м н е : М е н е д ж е р   п о   р е л и з а м   в   C u s t o m e r t i m e s   Б о л е е   9   л е т   о п ы т а   р а б о т ы ,   п е р в ы е   ш е с т ь   и з   к о т о р ы х     к а к   Q A   с п е ц и а л и с т   5 - л е т н и й   о п ы т   п р е п о д а в а н и я ,   к о у ч и н г а   и   у ч а с т и я   в   о б щ е с т в е н н ы х   м е р о п р и я т и я х ,   т а к и х   к а к   к о н ф е р е н ц и и   и   с е м и н а р ы   О п ы т   у п р а в л е н и я   и   п о с т а н о в к и   п р о ц е с с о в   в   б о л ь ш и х   к о р п о р а т и в н ы х   п р о е к т а х   с   р а с п р е д е л е н н ы м и   к о м а н д а м и   С е р т и ф и ц и р о в а н н ы й   т е с т - м е н е д ж е р   I S T Q B